Đội ngũ nhân viên

TH.S, LS. HỒ NGỌC
Cố vấn, Trưởng BP Pháp Chế
CAO KIM CƯƠNG
Phụ trách BP Marketing
TRẦN QUỲNH NHƯ
Bộ phận Tư vấn
TH.S BÍCH NGỌC
Trưởng BP Đối Ngoại
TH.S KIM THANH
Trưởng BP Tuyển dụng
PHẠM MỸ LINH
Phụ trách Kế toán
ĐINH ĐỨC ĐOÀN
Trợ lý Giám đốc
TH.S BÍCH NGỌC
Trưởng BP Đối Ngoại
TH.S, LS. HỒ NGỌC
Cố vấn, Trưởng BP Pháp Chế
TH.S KIM THANH
Trưởng BP Tuyển dụng
CAO KIM CƯƠNG
Phụ trách BP Marketing
PHẠM MỸ LINH
Phụ trách Kế toán
TRẦN QUỲNH NHƯ
Bộ phận Tư vấn
ĐINH ĐỨC ĐOÀN
Trợ lý Giám đốc