FILE MẪU: THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Người lao động có nhu cầu tìm việc (loại Lao động phổ thông. Lao động có chuyên môn, Lao động cấp quản lý,...tải file thông tin ứng viên...)

Tải file Thông tin ứng viên và điền đủ, chi tiết các nội dung sau đó gửi về địa chỉ mail: info@hrhq.vn hoặc hrhq.vn@gmail.com

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ lọc hồ sơ và tư vấn cho người lao động về nội dung công việc phù hợp với người xin việc.

1 2 3 4 5 6 7